Reklamácia a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru do 14 dní

  1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní.

  • od dátumu prijatia tovaru,
  • odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí
  • odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.

  3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy
  • dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • dodávka alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho
  • dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam kupujúceho alebo jeho osobe
  • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
  • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť
  • dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal
  • doručovanie novín, periodík alebo časopisov
  • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
  • v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

  4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

  5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytne predávajúci. Kupujúci zašle formulár na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie formulára kupujúcemu.

  6. Kupujúci, ktorý odstúpil od Zmluvy, je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

  7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.


  8. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

  9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  10. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, nenosený a nezašpinený a pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.
   

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy - STIAHNITE SI VZOR

  Tento dokument zašlite spolu s tovarom na našu adresu uvedenú na dokumente.

  Napríklad, kedy nemôžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?detail gf-1000P

  Niektoré filtre sú sterilizované UV žiarením a porušenie hygienickej fólie túto sterilizáciu poruší.

  Ak je ochranná hygienická fólia, v ktorej sú filtre zabalené, poškodená, filtre z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť

   

  Tovar nám môžete poslať späť týmito spôsobmi 

  1. Tovar môžete odniesť na najbližšiu pobočku zásielkovne a oznámiť im tento kód: 97104643 (tovar nám bezplatne pošlú späť).
  2. Tovar môžete zaslať späť na našu adresu (Tyršova 809/39, 268 01 Hořovice, Česká republika).

   

   Filtre zabaľte a priložte k nim tento vyplnený dokument: odstúpenie od kúpnej zmluvy

   Hneď po prijatí tovaru ho opätovne skontrolujeme a vrátime vám peniaze späť na účet.

   

  Reklamácie tovaru

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

  • tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré opísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar
  • spĺňa požiadavky právnych predpisov

  2. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

  3. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať:

  • nahradenie novým tovarom,
  • oprava tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.

  4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže tovar riadne používať z dôvodu opätovného výskytu vady alebo vád po oprave,
  • v prípade viacerých chýb tovaru.

  5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, kde je možné reklamáciu prijať, alebo aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď alebo v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

  7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

  8. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
  V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou.

  9. Kupujúci môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

  10. Kupujúci si môže vybrať spôsob reklamácie.

  11.Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ide o práva z vadného plnenia, sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
   

  Kam sa obrátiť v prípade reklamácie?

  V prípade reklamácie tovaru nás prosím kontaktujte e-mailom: info@cleno.sk

   

  Tovar nám môžete poslať späť týmito spôsobmi

  1. Tovar môžete odniesť na najbližšiu poštu a oznámiť im tento kód: 97104643 (tovar nám bezplatne pošlú späť).
  2. Tovar pošlite späť na našu adresu vlastnými prostriedkami (Tyršova 809/39, 268 01 Hořovice, Česká republika).
    

   Filtre zabaľte a priložte k nim tento vyplnený dokument: odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Hneď po prijatí tovaru ho opätovne skontrolujeme a vašu reklamciu vyriešime náležitým spôsobom.